دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 
دانشگاه علوم پزشكي اهواز http://ajums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي اراك http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل http://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بابل http://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند http://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر http://www.bpums.com
دانشكده علوم پزشكي فسا http://www.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي قزوين http://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گيلان http://www.gums.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي گناباد http://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گلستان http://www. goums.ir
دانشگاه علوم پزشكي همدان http://www.umsha.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايلام http://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايران http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان http://www.mui.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي جهرم http://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كاشان http://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمان http://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه http://www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كردستان http://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مشهد http://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مازندران http://www.mazums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي اروميه http://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي قم http://www.muq.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان http://www.rums.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي سبزوار http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سمنان http://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد http://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود http://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شيراز http://www.sums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي تبريز http://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تهران http://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج http://www.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي يزد http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان http://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زنجان http://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج) http://www.bmsu.ac.ir/
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي http://www.uswr.ac.ir/
دانشگاه شاهد http://www.shahed.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران http://www.iautmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي ارتش http://www.armyums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه http://www.thums.ac.ir
 
     
  • کانال اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
  • کانال تجهیزات پزشکی
  • کانال سازمان غذا و دارو
  • کانال وزارت بهداشت
  • کانال سامانه جامع تجارت ایران