فایل
بارگذاری خلاصه روال ها و فرآیندهای اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به منظور اطلاع رسانی
 

  ایمیل: .........................

  شماره مستقیم : 66724309

  شماره های داخلی (شماره تلفنخانه : 63420)

  آقای عباس تاری (مسول دفتر): 231

 ارتباط با سایر کارشناسان

   

معرفی اداره مدیریت پشتیبانی و منابع

توانمندسازی و استفاده بهینه از نیروی فکر و مهارت فردی هر یک از کارکنان و نظارت بهینه بر ساختارهای هزینه ای و درآمدی ، سازمان را در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و تحقق نظام شایسته سالاری سوق می دهد. حرکت در این مسیر دستیابی به اهداف مطروحه و اولویت کاری حوزه مدیریت پشتیبانی و منابع می باشد.

 اهداف:

انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمار می رود ، در دنیای پر رقابت امروز آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی در سازمان می شود ، نیروی انسانی با کیفیت و خلاق می باشد. در این میان فرهم کردن ساختار مناسب اداری ، بستر فضای فیزیکی ، توجه به نیازمندی های ، توانمندسازی و استفاده بهینه از نیروی فکر و مهارت فردی هر یک از کارکنان و نظارت بهینه بر ساختارهای هزینه ای و درآمدی ، سازمان را در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و تحقق نظام شایسته سالاری سوق می دهد. حرکت در این مسیر دستیابی به اهداف مطروحه و اولویت کاری حوزه مدیریت پشتیبانی و منابع می باشد.

شرح وظایف :

 منابع انسانی و امور رفاهی :

جمع آوری قوانین و مقررات و بخشنامه های مورد نیاز

نظارت و کنترل حسن اجرای وظایف مربوط به امور اداری

نظارت و کنترل حضور و غیاب ، اضافه کار و تهیه لیست مورد نیاز

ایجاد نظام مربوط به مرخصی ها و کنترل و نظارت بر چگونگی آنها

برقراری و استقرار نظام ارزشیابی

برنامه ریزی جهت شرکت و استفاده از امکانات عمومی برای پرسنل و خانواده آنها

ایجاد نظام اطلاع رسانی بخشنامه ها و پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح آنها

پیگری و انجام موارد مربوط به بیمه پرسنلی و سایر بیمه های مربوطه

ایجاد روحیه همکاری و مشارکت و انگیزش کاری در بیمه پرسنل

 امور مالی و ذیحسابی :

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ، دستورالعمل های صادره

پیگیری و نظارت بر وصول وجه از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی

نظارت بر پرداخت هزینه ای جاری و سرمایه ای و صحت صدور اسناد مالی و حسابداری

نظارت و رسیدگی به صورت حساب و صدور اسناد حسابداری و ثبت و نگهداری آنها در دفاتر

همکاری لازم با حسابرسان و بازرسان

نظارت بر درخواست و انتقال وجوه از حسابهای متمرکز خزانه به حسابهای اداره کل

کنترل و نظارت حساب های بانکی و رفع مغایرت احتمالی آنها

همکاری و هماهنگی و ارتباط موثر با سایر ادارات در اجرای وظایف و خط و مشی های تعیین شده

تهیه ، تنظیم و ارائه گزارشات تحلیلی در رابطه با فعالیت های ذیربط به مقام مافوق

بررسی و ارزیابی فعالیت ها و عملکرد تحت سرپرستی ، به منظور شناسایی تنگ ناها و ارائه راه حل های اصولی

 اداره اسناد و مکاتبات:

 ثبت و شماره گذاری کلیه نامه ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ... صادره و وارده

تشکیل ونگهداری پرونده های اداری ، جاری و راکد

تفکیک ، توزیع و ارسال نامه ها ، بخشنامه ها و ...

پیگیری و تعقیب مکاتبات

حفظ و نگهداری کلیه نامه ها ، پروند ها و ... مطابق اصول بایگانی

همکاری و مشارکت در تقویت مکاتبات الکترونیکی و توسعه و تجهیز اتوماسیون اداری

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 اداره خدمات عمومی:

نظارت بر اجرای خدمات عمومی و امور مربوط به نگهداری ، محوطه سازی ، انبار و ...

بازدید مستمر و روزانه از کلیه قسمت ها ، اتاق ها ، ساختمان ها ، محوطه و مراقبت بر امر نظافت

برآورد و تامین وسایل کار و مواد مصرفی مورد نیاز کادر خدماتی و پرسنل تحت سرپرستی

ایجاد روحیه مشارکت و همکاری در پرسنل تحت سرپرستی

رعایت اصول ایمنی ، حفاظتی ، بهداشتی محیط کار و پرسنل

اصلاح وارتقاء فرایند کار در واحد خدمات

بررسی و شناخت نا رسایی ها و مشکلات حوزه کاری و اهتمام در جهت رفع آنها

مدیریت توزیع نیروی خدمات عمومی و اهتمام بر انجام امور تشریفات ، ایاب و ذهاب پذیرایی طبقات با هماهنگی واحدهای مرتبط

مخاطبین:

پرسنل زیر مجموعه اداره کل