فایل
آئین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی
 
ضوابط شرايط توليد خوب(GMP)-ویژه واحدهای تولیدی تجهیزات وملزومات پزشکی(کلاس خطر Aو B)
 
دستورالعمل نحوه توزیع وعرضه تجهیزات پزشکی
 
بارگذاری خلاصه روال ها و فرآیندهای اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به منظور اطلاع رسانی
 
نامه 100-92
 

  ایمیل: sm.mirmoeini@fda.gov.ir

  شماره مستقیم 66727835

  شماره های داخلی (شماره تلفنخانه : 63420)

  آقای مهندس علیرضا مومنی 470

   

معرفی اداره تفویض

• معرفی:

اداره تفویض،برنامه ریزی و اموراستانها به منظور واگذاری برخی از فرایندهای اداره کل به مدیریت و واحدهای تجهیزات مستقر در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و همچنین انجمنها و اتحادیه های مرتبط ، به جهت استفاده از ظرفیتهای موجود در این مراکز و تمرکززدایی و همچنین تدوین و نگارش نقشه راهبردی در قالب یک برنامه عملیاتی پنج ساله و پایش آن از طریق ایجاد شاخصهای ارزیابی عملکرد تشکیل شده است.

• اهداف اداره تفویض،برنامه ریزی و امور استانها:

1) تفویض و واگذاری به دانشگاههای علوم پزشکی

2) برونسپاری برخی از فعالیتها به نهادهای غیر دولتی(NGO) اعم از انجمنها و اتحادیه ها

3) تدوین شاخصهای عمومی و اختصاصی اداره کل

4) تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه دانشگاهها و نظارت بر اساس برنامه

5) تهیه و تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد دانشگاهها و نظارت براساس شاخص